Hotărârea nr. 98/2001

Hotararea nr. 98 privind aprobarea PUD „Locuinţa subsol, parter si un etaj”, strada Ana Ipatescu nr. 22

HOTARAREA  Nr. 98

privind aprobarea PUD „Locuinţa subsol, parter si un etaj”,

strada Ana Ipatescu nr. 22

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nicolae Oprea si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism , Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare , la solicitarea nr. 306167/04.12.2000 a d-nei RODICA TURESCHI, Planul Urbanistic de Detaliu “LOCUINTA SUBSOL,PARTER SI UN ETAJ “, PLOIESTI, str. Ana Ipatescu, nr. 22;

            in baza Legii nr. 50 /1991, republicata in 1997, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul art. 20 lit. “m” si “n” , a art. 29, si a art. 86 din Legea nr. 69/1991 , republicata in 1996, privind administrtia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu anexat, “LOCUINTA SUBSOL, PARTER SI UN ETAJ”  str. Ana Ipatescu nr. 22  la solicitarea d-nei.RODICA TURESCHI. Terenul in suprafata de 371,73 m.p este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 1201/1999 la biroul notarului public Onutu Casioara.

Art. 2

Constructia trebuie sa respecte urmatoarea conditie: toate amenajarile ( inclusiv rampa de acces in garaj ) se vor rezolva pe parcela proprie de la limita de 9 m din axul str. Ana Ipatescu.

Art. 3

Planul Urbanistic de Detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 4

Directia de Urbanism Amenajarea Teritoriului si Cadastru, Directia Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Contencios vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 mai 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu