Hotărârea nr. 97/2001

Hotararea nr. 97 privind colaborarea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. Mecca Plast Service S.A. Ploiesti pentru amplasarea si exploatarea in comun a unui “Atelier mecanic cu instalatie monobloc tip SKID de alimentare cu G.P.L. pentru autovehicule” pe un teren in suprafata de 592,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Ploiesti, situat in str. Apelor nr. 2

HOTARAREA Nr. 97

privind colaborarea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti                                            si S.C. Mecca Plast Service S.A. Ploiesti pentru amplasarea si exploatarea in comun a unui “Atelier mecanic cu instalatie monobloc tip SKID de alimentare cu G.P.L.                  pentru autovehicule” pe un teren in  suprafata de 592,00 mp, apartinand domeniului privat         al municipiului Ploiesti, situat in str. Apelor nr. 2

                                              

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nicolae Oprea si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, prin care se propune colaborarea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. Mecca Plast Service S.A. pentru amplasarea unui “Atelier mecanic cu instalatie monobloc tip SKID de alimentare cu G.P.L. pentru autovehicule” pe un teren in suprafata de 592,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Ploiesti, situat in str. Apelor nr. 2;

avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii nr.69/ 1991 republicata, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba colaborarea dintre Consiliul Local Ploiesti si S.C. Mecca Plast Service S.A. privind amplasarea si exploatarea in comun a unui “Atelier mecanic cu instalatie monobloc tip SKID de alimentare cu G.P.L. pentru autovehicule” pe un teren in suprafata de 592,00 mp apartinand domeniului privat al municiului Ploiesti, situat in str. Apelor nr.2, teren identificat conform planului de situatie Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Termenii colaborarii:

-         durata colaborarii este de 25 de ani;

-         recuperarea valorii terenului – 19122,00 USD - se realizeaza in 15 ani;

-         achitarea de catre Mecca Plast Service S.A. a sumei reprezentand 0,5% din vanzari pe toata durata contractului de colaborare.

Plata se va efectua in lei la cursul valutar al USD comunicat de BNR in ziua efectuarii platii.

Art. 3

Se imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de colaborare cu S.C. Mecca Plast Service S.A.

Art. 4

Directia de Urbanism Amenajarea Teritoriului si Cadastru, Directia Administrarea Domeniului Public si Privat si Directia Impozite si Taxe Locale, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 mai 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu