Hotărârea nr. 93/2001

Hotararea nr. 93 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 44/2001

HOTARAREA  Nr. 93

privind revocarea Hotararii nr. 44/2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul-Expunere de Motive al Primarului si al Directiei Administratie Publica, Juridic, Relatii cu Publicul prin care se propune revocarea Hotararii nr. 44/2001 privind necesitatea consultarii populatiei municipiului Ploiesti in legatura cu construirea unui nou stadion de fotbal, precum si in problema cainilor fara stapan, intrucat pentru rezolvarea acestei problematici a fost emisa Dispozitia Primarului nr. 838/02.04.2001;

luand in considerare solicitarea Prefecturii Judetului Prahova din adresa nr.13177/05.04.2001;              

in conformitate cu prevederile art. 28 si ale art.111, alin.2 din Legea nr. 69/1991, republicata in 1996, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Revocarea Hotararii nr. 44/28.02.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, referitoare la necesitatea consultarii populatiei municipiului Ploiesti in legatura cu construirea unui nou stadion de fotbal, precum si in problema cainilor fara stapan.

Art. 2

Serviciul Administratie Publica va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 mai 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu