Hotărârea nr. 9/2001

Hotararea nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 9

privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

 ale Casei de Cultura a municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul – expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti si raportul serviciului de specialitate al Casei de Cultura a municipiului  Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

-         venituri totale 3.450.000 mii lei

-         cheltuieli totale 3.450.000 mii lei

Art. 2

Aproba   lista   de   investitii   pe   anul   2001   al  Casei   de  Cultura   a municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Casei de Cultura a municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu