Hotărârea nr. 88/2001

Hotararea nr. 88 privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2000 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti.

HOTARAREA  Nr.  88

privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2000

al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand Raportul – Expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Direcţiei Economice prin care se propune aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2000 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti,

avand in vedere prevederile Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul Legii nr. 69/1991 – Legea administratiei publice locale, republicata in 1996,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bilantul contabil pe anul 2000 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, astfel:

-         venituri totale:   201.954.792 mii lei

-         cheltuieli totale: 201.746.165 mii lei

-         profit brut:                208.627 mii lei,

conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 17 aprilie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu