Hotărârea nr. 86/2001

Hotararea nr. 86 privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 al Administraţiei Halelor Centrale Ploiesti

HOTARAREA  Nr.  86

privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 al Administratiei Halelor Centrale Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand Raportul – Expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si Directiei Economice prin care se propune aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 al Administratiei Halelor Centrale Ploiesti,

avand in vedere prevederile Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul Legii nr. 69/1991 – Legea administratiei publice locale, republicata in 1996,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bilantul contabil pe anul 2000 al Administratiei Halelor Centrale Ploiesti, astfel:

-         venituri totale:   10.976.818 mii lei

-         cheltuieli totale: 10.415.205 mii lei

-         sold la 31.12.2000 – 561.613 mii lei

conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 17 aprilie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu