Hotărârea nr. 83/2001

Hotararea nr. 83 privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti

HOTARAREA  Nr.  83

privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2000

al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand Raportul – Expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si Directiei Economice prin care se propune aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti,

avand in vedere prevederile Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul Legii nr. 69/1991 – Legea administratiei publice locale, republicata in 1996,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bilantul contabil pe anul 2000 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiesti, astfel:

-         sold la 01.01.2000 – 6.782 mii lei

-         venituri totale:   10.030.706 mii lei

-         cheltuieli totale: 9.879.163 mii lei

-         sold la 31.12.2000 – 158.325 mii lei

conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 17 aprilie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

.