Hotărârea nr. 82/2001

Hotararea nr. 82 privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti

HOTARAREA  Nr.  82

privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazând Raportul – Expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si Directiei Economice prin care se propune aprobarea bilantului contabil pe anul 2000 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 69/1991 – Legea administratiei publice locale, republicata in 1996,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bilantul contabil pe anul 2000 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti, astfel:

-         sold la 01.01.2000: 136.138 mii lei

-         venituri totale:   16.359.918 mii lei

-         cheltuieli totale: 16.186.224 mii lei

-         sold la 31.12.2000 – 309.832 mii lei

conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 17 aprilie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu