Hotărârea nr. 74/2001

Hotararea nr. 74 privind revocarea Hotararii nr. 39/25.02.2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind stabilirea destinatia de "locuinta de serviciu" pentru apartamentul 14 din blocul O1, str. Democratiei

HOTARAREA Nr. 74

cu privire la revocarea Hotararii nr. 39/25.02.2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind stabilirea destinatiei de "locuinta de serviciu" pentru apartamentul 14

din blocul O1, str. Democratiei

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

vazand Raportul - Expunere de motive al domnului viceprimar al municipiului Ploiesti Ion Iancu si  Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat prin care se propune revocarea Hotararii nr. 39/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind stabilirea destinatiei de "locuinta de serviciu" pentru apartamentul 14 din blocul O1, str. Democratiei;

in temeiul Legii 69/1991, republicata in 1996 privind Administratia Publica Locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Se revoca Hotararea nr. 39/25.02.2000 cu privire la stabilirea destinatiei de "locuinta de serviciu" pentru apartamentul 14 din blocul O1, str. Democratiei.

Art. 2

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat si Serviciul Relatii cu Publicul vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 martie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Iancu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu