Hotărârea nr. 71/2001

Hotararea nr. 71 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Unitate de alimentatie publica“, Ploiesti, str. Marasesti nr. 306.

HOTARAREA   Nr. 71

privind aprobarea PUD “UNITATE DE ALIMENTATIE PUBLICA”,

PLOIEŞTI, str. Marasesti nr. 306

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nicolae Oprea si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru  prin care se propune spre aprobare la solicitarea nr. 306254/07.12.2000 a d-lui UNGUREANU CATALIN DANIEL, Planul Urbanistic de Detaliu “UNITATE DE ALIMENTATIE  PUBLICA“, PLOIEŞTI, str. Marasesti, nr. 306;

            in baza Legii nr. 50 /1991, republicată în 1997 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;

            in temeiul art. 20 lit. “m” şi “n”, a art. 29, şi a art. 86 din Legea nr. 69/1991, republicată în 1996, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu anexat “UNITATE DE ALIMENTATIE  PUBLICA “, PLOIEŞTI, str. Marasesti, nr. 306., la solicitarea d-lui.UNGUREANU CATALIN DANIEL. Terenul în suprafata de 453,00 m.p este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numărul 1100/30.07.2000 la biroul notarului public Neculae Aurelian.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu  prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Contencios vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 martie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Iancu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu