Hotărârea nr. 66/2001

Hotararea nr. 66 privind modificarea si completarea HCL 278/2000 referitoare la stabilirea modului de organizare si de efectuare a transportului de persoane cu taximetre in municipiul Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 66

privind modificarea si completarea HCL 278/2000 referitoare la stabilirea modului 

de organizare si de efectuare a transportului de persoane cu taximetre in municipiul Ploiesti

 

 

            Cosiliul Local al municipiului  Ploiesti vazand Raportul de Expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si Serviciului Transport Public, Termoficare, Apa-Canal, Iluminat public prin care se propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 278/2000 referitoare la stabilirea modului de organizare si efectuare a transportului de persoane cu taximetre in municipiul Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii 197/1998 – privind transporturile rutiere, Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 527/1997 – privind aprobarea Normelor de organizare si efectuare a transporturilor rutiere cu modificarile ulterioare, precum si Legea nr. 105/2000 – privind transporturile rutiere;

            in baza Legii nr. 32/1968 – privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 69/1991, republicata in 1996 – privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba completarea si modificarea normelor referitoare la stabilirea modului de organizare si de efectuare a transportului cu taximetre in municipiul Ploiesti, conform Anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare, ca urmare a protocolului incheiat intre reprezentantii Primariei municipiului Ploiesti si reprezentantii Sindicatului Taximetristilor Autorizati din Ploiesti.

Art. 2

Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic, Relatii cu Publicul va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 martie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Iancu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa  1

 

            Hotararea Consiliului Local nr. 278/2000 – privind modul de organizare si efectuare a transportului de persoane cu taximetre pe teritoriul municipiului Ploiesti – se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

            Anexa 3, punctul b – In cazul pierderii sau distrugerii Autorizatiei de Executie se va eliberarea un duplicat contra sumei de 100.000 lei.

            Anexa 2, punctul 12  – Caietul de Sarcini se modifica astfel:

            Fiecare taximetru va avea inscriptionat in partea de sus a celor doua portiere spate urmatoarele: numarul autorizatiei de executie atribuita de Directia Tehnica, numarul de inmatriculare al autovehiculului si stema municipiului Ploiesti.

            Inscriptionarea va fi executata cu autocolante de forma ovala, de catre societatea S.C. ADELFOS  S.R.L. cu sediul in Ploiesti, strada Stefan Greceanu, Bl. J5, Ap. 3, conform protocolului incheiat.

            Numarul autorizatiei de executie este compus din cifre arabe cu o inaltime minima de 5 cm si grosimea de minim 5 mm.

            Inscriptionarea numarului autorizatiei de executie si a numarului de inmatriculare auto se executa cu alb pe fond negru.

            Anexa 4 – Statiile special amenajate pentru taximetre se completeaza cu urmatoarele:

23)    Str.Bd. Republicii    in  parcarea  situata  intre str. 8  Martie  si  Dispensar ~  5 locuri;

24) Str.  Soseaua  Vestului     pe  aleea  de  langa Blocul 103 ~  5 locuri;

25) Str. Depozitelor – intersectie cu str. Sos. Vestului ~ 5 locuri;

26)    Str. Bd. Petrolului  - vis a vis de Liceul 1 Mai ~ 8 locuri;

27)    Str. Aleea Vitioarei – intersectie cu str. Domnisori ~ 5 locuri;

28)    Str. E. Zolla  - vis a vis de statia R.A.T.P. “Coreco” ~ 10 locuri.

 

           

Anexa 1

 

N O R M E

privind modul de organizare si efectuare a transportului de persoane cu taximetre

pe teritoriul municipiului Ploiesti

           

            Prevederi  generale

            Art. 1 – Prezentele norme reglementeaza organizarea si efectuarea transportului de persoane cu taximetre in  municipiului Ploiesti.

            Art. 2 – Activitatea de transport cu taximetre se efectueaza de persoane fizice pe baza Autorizatiei eliberata de Directia de Patrimoniu a Primariei Municipiului Ploiesti conform Decretului Lege nr. 54/1990, precum si de agentii economici care au ca obiect de activitate transportul cu taximetre.

            Art. 3 – Activitatea de taximetrie din Municipiul Ploiesti se efectueaza pe baza Autorizatiei de Executie eliberata de Primaria Municipiului Ploiesti – Directia Tehnica.

            Autorizatia de executie se elibereaza in conformitate cu prevederile prezentelor Norme si ale Caietului de Sarcini care constituie principalul instrument de ordonare a obligatiilor privind calitatea si siguranta transportului ce trebuie indeplinite de agentii economici si persoanele fizice.

            Evidenta agentilor si a persoanelor fizice care efectueaza activitatea de taximetrie este asigurata de Directia Tehnica si Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti si cuprinde:

§         numar autorizatie executie;

§         numar auto;

§         nume conducator auto;

§         numarul  atestatului de taximetrist;

§         numele societatii care executa dispeceratul.

            Art.  4 – Conducatorii auto care desfasoara activitatea de taximetrie pe teritoriul municipiului Ploiesti numiti “taximetristi” trebuie sa detina la bordul autovehiculului urmatoarele documente in original:

§         atestat de taximetrist; eliberat de Politia Judetului Prahova.

§         autorizatie conform Decret-Lege 54/1990; eliberata de Directia Patrimoniu a Primariei Ploiesti.  

§         autorizatie de executie eliberata de Directia Tehnica a Primariei Ploiesti.

§         talon de omologare a autoturismului pentru activitatea de taximetrie-eliberat de R.A.R  si I.T.P. auto (taxi)-eliberat de statii autorizate R.A.R

§         dovada de plata a impozitului de la Administratia Financiara.

§         buletinul de verificare metrologica a aparatelor de taxat.

Art. 5  – Societatile care  asigura  activitatea  de  “Dispecerat”  sunt

obligate sa execute acest serviciu numai agentilor economici si persoanelor fizice autorizate potrivit prezentelor norme si a Caietului de Sarcini intocmit de catre organele de specialitate ale Primariei Municipiului Ploiesti.

            Lunar sau ori de cate ori va fi nevoie, societatile care asigura activitatea de Dispecerat vor prezenta Primariei Municipiului Ploiesti listingul din comenzile pentru taxi si informatii privind taximetristii inscrisi la acestea.

Art.  6 – Constituie  contraventie  in  masura  in  care  potrivit legii nu

 sunt considerate infractiuni, urmatoarele fapte:

a)      efectuarea de transporturi fara autorizatie eliberate conform Decret-Lege 54/1990 si a autorizatiei de executie;

b)      neindeplinirea obligatiilor consemnate in “Caietul de Sarcini” de catre agentii   economici si a persoanelor fizice autorizate;

c)      efectuarea de catre conducatorul auto a transportului fara documentele prevazute la art. 4.;

d)      efectuarea activitatii de taximetrie fara autorizatie de executie prevazuta la art.3.;

e)      nerespectarea prevederilor art.5.

Sanctiunile pentru  faptele prevazute la lit. a,b,d,e se  aplica  agentilor

economici sau persoanelor fizice care efectueaza aceasta activitate, iar pentru fapta prevazuta la lit.c, conducatorilor auto.

            Art.  7 – Contraventiile prevazute la art.6 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

Ø      cu amenda de 2.000.000 lei pentru contraventiile prevazute la pct. a, b, c, d;

Ø      cu amenda de 5.000.000 lei pentru contraventiile prevazute la pct. e.

Constatarea  contraventiilor  si   aplicarea  sanctiunilor  se  face   de

 Organele de Politie si de  catre imputernicitii Primarului Municipiului Ploiesti.

            Art.  8 – Prevederile art.6 si art.7 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968, cu modificarile ulterioare, care se aplica corespunzator.

            Art. 9 – Incepand cu data de 1.01.2001 agentii economici se vor prezenta  la Directia Tehnica ptr. eliberarea autorizatiei de executie iar persoanele fizice autorizate se vor prezenta la Directia de Patrimoniu pentru eliberarea autorizatiei conform Decret-Lege 54/1990 si la Directia Tehnica pentru eliberarea autorizatiei de executie.

 

 

Metodologia  de  eliberare  a autorizatiei  de  executie

 

             Art. 10 – Autorizatia de executie este documentul in care se nominalizeaza  agentul economic sau persoana fizica autorizata, respectiv autoturismul cu care se realizeaza prestatia de taximetrie.

            La eliberarea autorizatiei de executie agentii economici trebuie sa aiba inscris in statutul societatii si activitatea de transport persoane cu taximetre, iar persoana fizica autorizata trebuie sa posede autorizatie eliberata conform Decret-Lege 54/1990. Obtinerea autorizatiei de executie atesta dreptul de a efectua transport de persoane in regim de taximetrie in conformitate cu “Caietul de Sarcini”.

            Art.  11 – Agentul economic sau persoana fizica autorizata va primi autorizatia de executie, nominal pentru fiecare autoturism, care respecta conditiile impuse de “Caietul de Sarcini” din anexa 2 si prezinta dovada de plata a impozitului de la Administratia Financiara.

            Art.  12 – Autorizatia de executie se emite de Directia Tehnica  - Serviciul Transport public -  in termen de 5 zile de la depunerea documentelor necesare.

            Art. 13 – Documentele necesare emiterii autorizatiei de executie  pentru persoanele fizice:

a)      autorizatia Decret-Lege 54/1990 – in original;

b)      atestat de taximetrist – Politia Ploiesti;

c)      omologare autovehicul pentru efectuarea activitatii de taximetrie – R.A.R.

d)      inspectia tehnica  auto - pentru taximete (periodic din 6 in 6 luni);

e)      buletin de verificare metrologica a aparatului de taxat;

f)        dovada de plata a impozitului la Administratia financiara pentru activitatea de taximetrie prestata in perioada anterioara.

Pentru  agentii   economici,  documentele  de  la  punctele  b, c, d, e, f

 raman aceleasi, iar la punctul a – acestia trebuie sa prezinte statutul societatii in care este prevazuta in mod expres activitatea de transport persoane cu taximetre.

            Art. 14 – Durata de valabilitate a autorizatiei de executie este de 1 an de zile,dar nu poate depasi data de 31 decembrie  a anului cand a fost emisa. Autorizatiile de executie eliberate in semestrul I trebuie vizate pentru semestrul II in cursul lunii iulie, odata cu verificarea documentelor prevazute la art.13.   Autorizatia  este  valabila numai daca are viza semestriala.

            Art. 15 – Autorizatiile de executie distruse pierdute sau furate se comunica la Directia Tehnica    Serviciul Transport public -  in  termen de 5 zile .    Se elibereaza o alta autorizatie in conditiile prezentelor norme cu plata taxelor prevazute in anexa nr.3.

            Art. 16 – Retragerea autorizatiei de executie se hotaraste de catre Directia Tehnica, pe baza probelor furnizate de catre organele de control, stabilite conform art.7, alin.3 pentru nerespectarea obligatiilor consemnate in “Caietul de Sarcini”.

            Art. 17 – Autorizatia de executie retrasa se poate reacorda la cererea agentilor economici sau persoanelor fizice, dupa analiza faptelor pentru care s-a dispus retragerea, in conditiile prevazute de prezentele norme, cu plata taxei de obtinere a acesteia.

 

Anexa 2

 

C A I E T   D E   S A R C I N I

PREVEDERI  SPECIFICE  PENTRU  TRANSPORTUL DE  PERSOANE  CU  TAXIMETRE

 

 

A. CONDITII PRIVIND DOTAREA TAXIMETRELOR APARTINAND AGENTILOR ECONOMICI SI PERSOANELOR FIZICE.

1)      Certificatul de inmatriculare sa aiba mentionat o capacitate de cel  putin 5 (cinci) persoane.

            2) Autovehicolul sa  aiba o  putere o putere minima a motorului de 40 CP,  respectiv  30  KW,  care  sa  asigure calitati  dinamice   taximetrului  necesare unui trafic fluent in centrul zonei urbane.

            3) Autovehicolul  sa  aiba  din  constructie  pe  latura  din dreapta cel putin 2 (doua) usi.

            4) Autovehicolul sa aiba inspectia tehnica periodica pentru transport persoane conform H.G. 594/1991 cu modificarile ulterioare, care se va efectua din 6 in 6 luni si se va consemna in anexa certificatului de inmatriculare.

            5) Taximetrele trebuie sa fie prevazute cu aparate de taxare, iluminate si dispuse vizibil, care sa afiseze treptele de tarif (pe kilometru) si suma totala de plata; aparatul va fi etalonat si sigilat conform reglementarilor reglementarilor metrologice in vigoare.

            6) Cadranul aparatului de taxat sa fie permanent luminat in timpul utilizarii, incat taximetristul si calatorul sa poata citi cu usurinta indicatiile de inregistrare.

            7) Taximterele trebuie sa fie prevazute cu o caseta de culoare alba, fixata transversal pe pavilion, iluminata din interior de  becuri cu putere maxima de 30W, avand inscriptia “TAXI” pe peretii din fata si spate si numele societatii (pentru cei care functioneaza in cadrul unei societati) conform documentatiei de omologare – certificare a Registrului Auto Roman.

            8) Sa fie amplasat in interior, pe bord in dreptul locului dreapta -fata la loc vizibil, un ecuson pe care sa se afle inscrise denumirea si sediul agentului economic sau persoana fizica autorizata, numele si prenumele conducatorului autoturismului, precum si numarul  autorizatiei de executie.

          9) Sa aiba stingator de incendiu.

        10) Sa aiba in dotare in permanenta trusa de prim ajutor completa in termen de valabilitate conform instructiunilor Ministerului Sanatatii.

        11) Se recomanda pentru propria protectie ca taximetrelesa fie prevazute cu instalatie de alarma, care sa actioneze intermitent claxonul, farurile si lanternele de avarie, putand fi pusa in functiune de la postul de conducere.

        12) Fiecare taximetru va avea inscriptionat in partea de jos a celor doua portiere spate, numarul autorizatiei de executie atribuita de Directia Tehnica . Numarul este compus din cifre arabe cu o inaltime minima de 5 cm si o grosime de minim 5 mm, inscriptionate cu alb pe fond negru de forma ovala. Inscriptionarea se poate executa de catre A.C.R. Ploiesti prin Service-ul  cu sediul in Ploiesti, Sos. Vestului nr. 21, sau de alte unitati de profil.

        13) Sa asigure toate conditiile de siguranta, comoditate si curatenie.          

 

B. CONDITII CE TREBUIE INDEPLINITE DE TAXIMETRISTI

1)      Sa aiba varsta minima de 21 ani.

2)      Pentru   agentii   economici,   taximetristii   trebuie   sa  fie posesori

  ai  permisului de conducere categoria B de cel putin trei ani, ori sa fi lucrat efectiv ca sofer profesionist cel putin un an.

            Ca persoane fizice, taximetristii trebuie sa fie posesori ai permisului de conducere categoria B de cel putin cinci ani.

            3) Sa fie in permanenta apt medical si psihologic.

            4) Sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una din infractiunile prevazute la art. 22, alin.4 din Decretul nr. 328/1966 republicat.

            5) Sa nu fi avut permisul de conducere anulat.

            6) Sa nu fi avut suspendat dreptul de a conduce pentru consum de bauturi alocoolice in ultimii trei ani.

            7) Sa nu aiba cazier judiciar.

      

C. OBLIGATIILE SI DREPTURILE TAXIMETRISTILOR

            1) Sa prezinte organelor de control imputernicite, documentele prevazute la art. 4, Capitolul Prevederi Generale din Norme.

            2) Stationarea taximetrelor in asteptarea clientilor se face numai in statiile special amenajate in limita locurilor – conform anexei nr. 4.

            3) Intrarea in statiile nominalizate se face in ordinea sosirii taximetrelor si numai in limita locurilor disponibile.

            4)Numarul  maxim de calatori ce pot fi transportati sa fie egal cu numarul mentionat in certificatul de inmatriculare.

            5) Conducatorii auto au posibilitatea de a refuza transportul persoanelor in stare de ebrietate sau care prezinta pericol potential pentru integritatea taximetristului sau a autoturismului.

            6) Conducatorii  auto totodata pot refuza incarcarea si transportarea obiectelor care pot murdari sau deteriora autoturismul.

            7) Este interzis taximetristilor:

§         sa stationeze nejustificat cu taximetrul pe drumurile publice, respectiv in afara statiilor nominalizate;

§         sa introduca  in  circulatie  autovehiculul  cu  defectiuni  ce  pun  in  pericol securitatea traficului;

8) Conducatorii  auto   trebuie   sa   aiba  o  tinuta  corespunzatoare

 si comportare civilizata fata de calatori.

            9) Conducatorii  auto  trebuie intotdeauna sa foloseasca traseul cel mai scurt si cel mai usor.

          10) Tariful declarat trebuie sa fie afisat pe parbriz si luneta la loc vizibil.

          11) Trebuie sa respecte cu strictete tariful declarat si afisat.

          12) Sa nu spele, sa intretina, sa repare autoturismele pe domeniul public.        

          13) Sa respecte locul autorizat de stationare – parcare;

          14) Taximetristii au dreptul sa poarte pe caseta numai numele societatii proprii sau cu care are contract de colaborare pentru dispacerat. Utilizarea unor nume de firme fara acordul acestora sau utilizarea unor nume de firme “fantoma”, este considerata contraventie si se sanctioneaza conform articolului nr.6 pct. b.         

 

Anexa 3

 

Taxe pentru obtinerea autorizatiei de executie

 

Pentru eliberarea autorizatiilor de executie se vor plati urmatoarele taxe:

a)      eliberarea autorizatiei de executie 285.000 lei / vehicul / 6 luni;

b)      eliberarea unui duplicat: 2 x 285.000 lei ;

c)      eliberarea autorizatiei de executie ca urmare a suspendarii acesteia:

o       la prima retinere – 2 x 285.000 lei

o       la urmatoarele retineri – 5 x 285.000 lei .

Prezentele  norme  se  completeaza  si  cu  celelalte  prevederi legale in domeniu sau cele care vor apare ulterior intrarii in vigoare a prezentelor norme.

    

 

Anexa nr. 4

 

STATII  SPECIAL  AMENAJATE  PENTRU  TAXIMETRE

 

1.       In  zona  centrala  a  municipiului  Ploiesti, datorita  aglomeratiei, vor fi  amenajate statii taxi dupa cum urmeaza:

a.       str. Mihail Kogalniceanu in zona dintre cele doua parcuri - 24 locuri;        

b.      str. Republicii – Hotel Central, statia va fi amplasata  in fata  magazi- nului Omnia - 9 locuri;

c.       str.  Grivita   in   zona   dintre  parcul   din  fata  Halelor  Centrale   si Palatul Culturii - 11 locuri;

d.      str. Mihail  Kogalniceanu   la   Hotel    Prahova,   latura    de  langa Teatrul Ciufulici - 8 locuri; 

e.       str. G-ral Vasile Milea in parcarea  fostei statii R.A.T.P. (vis-à-vis  de platoul Pietei Centrale) - 15 locuri;

2.       In zona Garii de Sud, in fata intrarii in Gara de Sud si in partea stanga si  dreapta a intrarii principale;

3.       In  zona  Calea Bucuresti,  intersectie  cu  str.  Barcanesti,  jumatate  pe trotuar;

4.       Pe strada I.L.Caragiale in spatele magazinul Omnia;

5.       In zona str.Malu Rosu, in  parcarea Restaurantului Muntenia la  iesirea catre str. Aviatorilor;

6.       La  intersectia str. G-ral Eremia Grigorescu – Gh. Gr. Cantacuzino,  in parcarea din spatele statiei R.A.T.P.;

7.       In zona Complexul “Lamaita”, in parcarea din spatele cofetariei la 10m  de intersectia str. Bahluiului cu Sos. Vestului;

8.       In zona Garii C.F.R. Vest, pe latura din stanga, in zona dispeceratului R.A.T.P.;

9.       Pe str. Mihai Bravu  in  zona Maternitatii, vis-à-vis de spital,  la  o  distanta de 70 m de coltul intersectiei strazilor Mihai Bravu cu Tabaci;

10.   Pe str. Gageni  in   fata Spitalului  Judetean  Ploiesti,  in   parcarea special  amenajata din fata unitatii sanitare;

11.   In zona Complexului Nord – la intersectie cu str. Cameliei;

12.   Pe str. C-tin Brezeanu la 10 m fata de intersectia cu Sos. Nordului;

13.   Complex Mestesugaresc – Sos. Nordului;

14.   In zona Complexului Paltinis – pe str. Enachita Vacarescu;

15.   Str. Democratiei colt cu str. Muzicanti;

16.   Gara de Nord;

17.   Str. Toma Ionescu (Obor);

18.   Complex alimentar P-ta Mihai Bravu;

19.   Str. Gh. Lazar – vis-a-vis de “Muzeul de Istorie”;

20.   P-ta Mihai Viteazul,  respectiv  Bd.  Republicii  in fata magazinului Rool;

21.   Intersectie str. Marasesti / Domnisori;

22.   Complex Cina (spate statie R.A.T.P. traseul 30)