Hotărârea nr. 65/2001

Hotararea nr. 65 privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata totala de 27625 mp, catre Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti

   HOTARAREA   Nr. 65

privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata totala de 27625 mp

catre Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti

 

         

Consiliul Local al  municipiului Ploiesti;

vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Nicolae Oprea  si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism Amenajarea Teritoriului si Cadastru, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 27625 mp,  catre Agentia Nationala pentru Locuinte;

in baza prevederilor Legii 152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

in baza prevederilor Legii 114/1996, legea locuintei;

in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.148/11.10.1999 a Guvernului Romaniei, privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

in temeiul Legii nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 24 500 mp,conform planurilor Anexa nr.1 catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata executarii constructiilor de locuinte pana la predarea catre beneficiarii de credit iar dupa predare acesteia dobandesc un drept de folosinta gratuita asupra terenului aferent pe durata existentei constructiei.

Art. 2

Aproba darea in folosinta gratuita a terenurilor in suprafata totala de 3125,00 mp, conform tabelului Anexa nr. 7 si a planurilor Anexa nr. 2, 3, 4, 5, 6 catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

Art. 3

Darea in folosinta a terenului mentionat la art.2 se va face in baza conventiei ce urmeaza a se negocia si semna intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Reziliaza “Conventia” nr. 3.02.2000 privind predarea catre A.N.L. a terenului in suprafata totala de 817,00 mp situat in B-dul Marasesti datorita necontractarii apartamentelor de catre beneficiarii de credite.

Art. 5

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze conventia intre Agentia Nationala pentru Locuinte si Consiliul Local al municipiului Ploiesti, prevazuta la art. 3 din prezenta hotarare.

Art. 6

Directia de Urbanism, Amenajarea, Teritoriului si Cadastru, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 martie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Iancu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu