Hotărârea nr. 64/2001

Hotararea nr. 64 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/31.03.2000 referitoare la constituirea S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L. si concesionarea serviciului public de apa si canalizare

HOTARAREA  Nr . 64

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/31.03.2000 referitoare la constituirea S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L. si concesionarea serviciului public de apa si canalizare

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/2000, urmare negocierilor purtate cu reprezentantii COMPAGNE GENERALE DES EAUX si S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L., in scopul incheierii de acte aditionale la contractele initiale;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale si ale Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata;

in temeiul Legii nr. 69/1991, republicata in 1996, privind Administratia Publica Locala;

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba majorarea capitalului social al S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L. cu suma de 6.022.300.000 lei, care provine din:

a)      insusirea raportului de evaluare a imobilului din str. Bobalna nr. 10, in valoare de 7.900.000.000 lei care va constitui aport in natura la S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L., conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

b)      insusirea raportului de evaluare a patrimoniului reprezentand aportul in natura al municipiului Ploiesti la constituirea S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L. in valoare de 11.139.000.000 lei conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba actul aditional la actul constitutiv al S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L. conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Art. 3

Aproba actul aditional la contractul de concesiune incheiat cu S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L. conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.

Art. 4

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze actele aditionale prevazute la art. 2 si 3 de mai sus si sa faca toate demersurile la autoritatile competente pentru legalizarea si inregistrarea modificarilor si completarilor care reies din prezenta hotarare.

Art. 5

Directia Tehnica, Directia Administratie Publica, Directia Economica si Directia Administrarea Domeniului Public si Privat ale Primariei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 martie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Iancu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu