Hotărârea nr. 63/2001

Hotararea nr. 63 privind programul de contorizare in municipiul Ploiesti si aprobarea taxei contorizare energie termica

HOTARAREA  Nr. 63

privind programul de contorizare in municipiul Ploiesti

si aprobarea taxei contorizare energie termica

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            avand  in vedere nota de fundamentare  a Regiei  Autonome de Termoficare  din care reiese  necesitatea  si oportunitatea achizitiei de contori de energie termica in conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994 republicata cu modificarile si completarile ulterioare  privind impozitele si taxele locale, precum si a Legii nr.189/98 privind  finantele publice locale;

            vazand Raportul Expunere de motive al domnului viceprimar Nicolae Oprea al municipiului Ploiesti, in calitate de consilier, si al Serviciului Lucrari – Publice, din cadrul Directiei Tehnice al Primariei municipiului Ploiesti, prin care se propune programul de contorizare pentru energia termica in municipiul Ploiesti, avand in vedere nota de fundamentare intocmita de Regia Autonoma de Termoficare privind necesitatea si oportunitatea achizitiei de contori de energie termica;      

            in baza prevederilor Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

            in temeiul art. 20 lit. “d” din Legea nr. 69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Programul de contorizare pentru energie termica in municipiul Ploiesti, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba suma de 9.950 lei/Gcal ca taxa pentru  realizarea lucrarilor de investitii prevazute in Programul de contorizare pentru  energia termica in municipiul Ploiesti .

Suma de 9.950 lei/Gcal  se regaseste in tarifele furnizorului final de energie termica, aprobate  prin Decizia  nr.130/2001 a ANRE si va fi aplicata de la data acestei aprobari.

Art. 3

Suma de 9950 lei/Gcal va fi actualizata prin negociere la fiecare modificare de tarif.

Art. 4

Stabileste ca modul de acordare si decontare  a sumei de 9.950 lei sa faca obiectul unui Protocol incheiat intre Primaria Municipiului Ploiesti, R.A.Termoficare si SC Dalkia Ploiesti SRL.

Art. 5

Cu aducerea la indeplinire  a prezentei hotarari se insarcineaza  directiile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti, Regia Autonoma de Termoficare si SC Dalkia Ploiesti SRL.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 martie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Iancu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu