Hotărârea nr. 6/2001

Hotararea nr. 6 privind arobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti

HOTARAREA Nr. 6

privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul – expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome de Temoficare Ploiesti si raportul serviciului de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr.69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul activitatii generale pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

-         venituri totale 52.961.000 mii lei

-         cheltuieli totale 45.849.000 mii lei

-         profit brut  7.112.000 mii lei

Art. 2

Aproba bugetul activitatii de investitii pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu