Hotărârea nr. 42/2001

Hotararea nr. 42 privind stabilirea destinatiei de locuinta de serviciu pentru apartamentul nr. 2 din blocul 133 I, Aleea Biruintei Ploiesti

HOTARAREA Nr.  42

privind stabilirea destinatiei de locuinta de serviciu                                                             pentru apartamentul nr. 2 din Blocul 133 I, Aleea Biruintei Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului viceprimar Iancu Ion in calitate de consilier si Raportul de specialitate al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat prin care se propune la solicitarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti stabilirea destinatiei de locuinta de serviciu pentru apartamentul nr. 2 din Blocul 133 I, Aleea Biruintei, Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 114/1996 – Legea locuintei si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 446/1997 privind normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

in temeiul Legii nr. 69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste destinatia de locuinta de serviciu pentru apartamentul nr. 2 din Blocul 133 I, Aleea Biruintei, Ploiesti, ce va fi repartizat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti;

Art. 2

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu