Hotărârea nr. 4/2001

Hotararea nr. 4 privind modificarea componentei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 4

privind modificarea componentei unor comisii de specialitate                                                        pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 2/2001 prin care a fost validat mandatul domnului DUMITRESCU ION in calitate de consilier, ca urmare a incetarii mandatului inainte de termen a domnului SANIUTA MARIAN FLORIAN se propune completarea comisiilor de specialitate;

in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 130/2000 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, ale Hotararii Consiliului Local nr. 131/2000 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si aprobarea componentei acestora, modificata de Hotararea nr. 134/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si ale Hotararii Consiliului Local nr. 257/2000;

vazand propunerile formulate de consilieri pentru completarea comisiilor de specialitate;

in temeiul Legii  nr.69/1991, republicata in 1996 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 131/2000 ale Hotararii Consiliului Local nr. 134/2000 si ale Hotararii Consiliului Local nr. 257/2000 se modifica corespunzator prezentei.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic, Relatii cu Publicul va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei dispozitii.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu