Hotărârea nr. 39/2001

Hotararea nr. 39 privind schimbul de terenuri intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si domnul Nicolescu Traian

HOTARAREA Nr.  39

privind schimbul de terenuri intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti                                  si domnul Nicolescu Traian

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a viceprimarului Nicolae Oprea in calitate de consilier si Raportul de specialitate nr. 300796/09.02.2001 al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru – Primaria municipiului Ploiesti, prin care se propune efectuarea unui schimb de terenuri la cererea domnului Nicolescu Traian;

avand in vedere raportul de evaluare intocmit de serviciul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 173/30.08.2000 si planurile de situatie ale terenurilor;

in temeiul art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991 republicata in 1996 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Insuseste planurile de situatie ale terenurilor conform anexelor 1 si 2 si evaluarea terenurilor mentionate la valorile reiesite din raportul intocmit de serviciul de specialitate al Primariei municipiului Ploiesti, respectiv de 43,044 USD/mp pentru terenul din str. Fratiei nr. 18 si 38,66 USD/mp pentru terenul din str. Industriei nr. 34, conform anexelor 3 si 4.

Art. 2

Aproba efectuarea schimbului de terenuri intre domnul Nicolescu Traian si Consiliul Local al municipiului Ploiesti, dupa cum urmeaza:

-         dl. Nicolescu Traian ofera terenul in suprafata totala de 689,00 mp situat in str. Industriei nr. 34, avand valoarea totala de 26.636 USD, format din doua loturi: lot 1 – ABCH, in suprafata de 518,00 mp si lot 2 – IJKE, in suprafata de 171,00 mp conform anexei 1

-         Consiliul Local al municipiului Ploiesti ofera terenul in suprafata de 618,00 mp situat pe str. Fratiei nr. 18, conform anexei nr. 2, avand valoarea de 26.601 USD rezultata din raportul de evaluare

Diferenta rezultata din compararea celor doua sume este de 35,00 USD pentru care Consiliul Local al municipiului Ploiesti este exonerat de plata, conform declaratiei domnului Nicolescu Traian.

Terenurile mentionate sunt prezentate pe planurile anexa 1 si anexa 2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Incepand cu data prezentei se revoca prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 252/2000.

Art. 4

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, Directia Administrarea Domeniului Public si Privat si Directia Administratie Publica, Juridic, Relatii cu Publicul vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu