Hotărârea nr. 351/2001

Hotararea nr. 351 privind acordul Consiliului Local al municipiului Ploiesti de inaintare catre Administratia Finantelor Publice a cererii de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata restante

HOTARAREA Nr. 351

privind acordul Consiliului Local al municipiului Ploiesti de inaintare catre                                 Administratia Finantelor Publice a cererii de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata restante

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale prin care se propune inaintarea catre Administratia Finantelor Publice a cererii de scutire de la plata a majorarilor de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata restante;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61 / 1998, aprobata prin Legea nr. 86 / 1999;

in conformitate cu prevederile OG nr. 11 / 1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMF nr. 1195 / 2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura, criteriile si competentele de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice;

in temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa solicite Administratiei Finantelor Publice  acordarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata restante.

Art. 2

Avizeaza programul de reorganizare a activitatii Directiei Impozite si Taxe Locale ca urmare a incadrarii Primariei municipiului Ploiesti in categoria platitorilor de TVA, prezentat in anexa la prezenta hotarare.

Art. 3

Directia Impozite si Taxe Locale si Directia Economica vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu