Hotărârea nr. 348/2001

Hotararea nr. 348 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Evanghelides Amalia, Zahiu Marin, Ivan Ileana, Mateescu Cornelia, Capra Ion si Vasiliu Ion

HOTARAREA Nr. 348

cu privire la solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri                                                                                         la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Evanghelides Amalia, Zahiu Marin, Ivan Ileana, Mateescu Cornelia, Capra Ion si Vasiliu Ion

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate Evanghelides Amalia, Zahiu Marin, Ivan Ileana, Mateescu Cornelia, Capra Ion si Vasiliu Ion;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27 / 1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61 / 1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714 / 1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3 / 4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea formulata de Evanghelides Amalia de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul avand destinatia de locuinta in suma de 578.648 lei.

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Ranghel Viorica pentru Zahiu Marin, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie locuinta aferent perioadei  noiembrie 2000 – noiembrie 2001 in suma de  1.468.685 lei pe o perioada de 5 luni, conform anexei;  

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

 Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b) aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a debitului datorat in suma de 1.091.803 lei.

Art. 3

Admite cererea formulata de Ivan Ileana de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul avand destinatia de locuinta in suma de 714.578 lei, cu conditia achitarii debitului restant, impreuna cu obligatiile curente in termen de 4 luni de la data comunicarii prezentei.

Art. 4

Admite cererea formulata de Mateescu Cornelia de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladire datorat in suma de 1.433.702 lei, cu conditia achitarii debitului restant, impreuna cu obligatiile curente in termen de 12 luni de la data comunicarii prezentei.

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Capra Ion, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand impozit pe cladire si impozit pe teren aferent perioadei  15.03.1999 – 15.09 2001 in suma de  1.488.047 lei, respectiv 1.214.565 lei pe o perioada de 8 luni, conform anexei; 

b)       aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a majorarilor de intarziere aferente debitelor restante in suma de 1.409.604 lei pe o perioada de 8 luni, conform anexei;

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 6

Respinge cererea formulata de Vasiliu Ion de scutire de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 8.472.481 lei aferente debitului restant reprezentand chirie spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Rudului nr. 254.

Art. 7

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei Municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 8

Serviciul Secretariat al Primariei Municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

a) aproba esalonarea la plata a debitelor restante aferente impozitului pe cladiri in suma de 521.543 lei pe o perioada de 10 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

 

b) acorda scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului datorat in suma 162.792 lei;

 

 

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Zahiu Marin si Capra Ion

 

Nr. crt.

Termen de plata

Rata esalonarii

Zahiu Marin

Capra Ion

Chirie

debit

majorari

Impozit cladire

Impozit teren

Impozit cladire

Impozit teren

1

30.01.2002

290.000

186.000

151.800

97.100

79.000

2

28.02.2002

290.000

186.000

151.800

97.100

79.000

3

30.03.2002

290.000

186.000

151.800

97.100

79.000

4

30.04.2002

290.000

186.000

151.800

97.100

79.000

5

30.05.2002

308.685

186.000

151.800

97.100

79.000

6

30.06.2002

-

186.000

151.800

97.100

79.000

7

30.07.2002

-

186.000

151.800

97.100

79.000

8

30.08.2002

-

186.047

151.965

97.149

79.755

TOTAL

1.468.685

1.488.047

1.214.565

776.849

632.755