Hotărârea nr. 345/2001

Hotararea nr. 345 privind metodologia de constituire si utilizare a fondului destinat stimularii personalului din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Economice, Serviciului Auditare Interna si conducerii Primariei Municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 345

privind metodologia de constituire si utilizare a fondului destinat stimularii personalului                           din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Economice, Serviciului Auditare Interna si conducerii  Primariei Municipiului  Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Economice si al Serviciului Auditare Interna prin care se propune aprobarea metodologiei privind constituirea si utilizarea fondului destinat stimularii personalului acestora;

            avand in vedere prevederile HGR nr. 154 / 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile subordonate acestuia;

            in conformitate cu prevederile HGR nr. 333 / 1999 privind aprobarea Protocolului – cadru  si a actiunilor de predare – preluare a exercitarii de catre consiliile locale a atributiilor prevazute de Legea nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale;

            avand in vedere prevederile OG nr. 11 / 1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108 / 1996, modificata si completata de OG nr. 53 / 1997, OUG nr. 113 / 1999 si OG nr. 26 / 2001;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, modificata si completata  prin OUG nr. 61 / 1998;

in temeiul art. 38 din  Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba metodologia privind constituirea si utilizarea fondului destinat stimularii personalului din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Economice, a Serviciului Auditare Interna, precum si a conducerii executive a Primariei Municipiului Ploiesti, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1.10.2001. Cu aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 190 / 2000.

Art. 3

Directia Impozite si Taxe Locale si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                                                                                                    Anexa

                                                                       

METODOLOGIA

de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Ecomomice, Serviciului Auditare Interna si

conducerii Primariei Municipiului Ploiesti

 

           

I.                   CONSTITUIREA FONDULUI DE STIMULARE

 

1. Fondul pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Economice, Serviciului Auditare Interna si conducerii Primariei Municipiului Ploiesti se constituie prin:

-  retinerea unei cote de 3% din sumele incasate la bugetul local prin executare silita, potrivit prevederilor O.G. 11 / 1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108 / 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  prin aplicarea cotei de 15% asupra penalitatilor calculate si incasate;

- prin aplicarea cotei de 15% la sumele identificate suplimentar in timpul controlului, peste obligatiile de plata cu care este inregistrat contribuabilul.

 

1.1.  Se considera incasate la bugetul local prin executare silita acele sume asupra carora a fost inceputa procedura de executare silita prin comunicarea somatiei in conditiile legii, insotita de copia de pe titlul executoriu, pentru obligatii reprezentand impozite, taxe, diferente de impozite si taxe, sau alte venituri ale bugetului local, de la:

            - debitor;

            - unitatea bancara unde debitorul isi pastreaza disponibilitatile banesti;

            - orice tert, persoana fizica sau juridica, care isi asuma obligatia potrivit legii, printr-un angajament de plata sau printr-un act de garantie incheiat sub forma autentica, sa achite in numele debitorului sau, ori alaturi de acesta, debitul pentru care s-a inceput excutarea silita.

 

1.2. In categoria penalitatilor se includ:

-         penalitatile legale calculate pentru depunerea cu intarziere a declaratiilor de impunere si alte penalitati calculate in baza actelor normative care reglementeaza impozite, taxe si alte venituri ale bugetului local;

-         majorarile de intarziere calculate pentru sumele identificate suplimentar in timpul controlului peste obligatiile de plata declarate constand in impozite, taxe si alte obligatii legale catre bugetul local;

-         majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere calculate si incasate pentru nerespectarea termenelor prevazute de lege de achitare a obligatiilor catre bugetul local;

-         majorarile calculate si incasate pentru debitele esalonate la plata prin hotarari ale consiliului local;

-         majorarile de intarziere calculate si incasate pentru nerespectarea obligatiei de plata stabilite prin contractele de locatiune, inchiriere si  concesiune a bunurilor si imobilelor proprietate publica sau privataale consiliului local;

-         majorarile de intarziere si despagubirile reprezentand obligatii catre bugetul local stabilite de instantele judecatoresti sau alte organe cu activitate jurisdictionala ale caror hotarari pronuntate constituie titlu executoriu potrivit legii;

-         alte sume definite de lege ca penalitati, majorari de intarziere, penalitati de intarziere sau amenzi care constituie venituri ale bugetului local.

 

        II. UTILIZAREA FONDULUI DE STIMULARE

 

                2.1. Criterii de repartizare pe salariati a stimulentelor

 

2.1.1. Contributia efectiva in activitatea de stabilire si incasare a debitelor care se constituie in surse ale fondului de stimulare;

            2.1.2. Contributia efectiva in activitatea de identificare a debitorilor, de urmarire si incasare prin executare silita a debitelor restante si de atragere de venituri la bugetul local;

            2.1.3. Contributia personala la introducerea si aplicarea corecta a procedurilor de executare silita;

            2.1.4. Frecventa, valoarea si dificultatea incasarii debitelor prin executare silita, gradul de lichidare a debitelor primite spre incasare prin executare silita;

            2.1.5. Valorificarea in timp cat mai scurt a bunurilor supuse sechestrului;

            2.1.6. Indeplinirea corecta si la timp a activitatii programate, calitatea serviciilor prestate, conducerea corecta si la zi a evidentelor;

            2.1.7. Contributia la buna organizare si functionare a activitatilor proprii din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Economice si a Serviciului  Auditare Interna;

            2.1.8. Competenta profesionala dovedita si disponibilitatea la sarcini in indeplinirea atributiilor.

 

2.2. Cuantumul lunar al stimulentelor individuale

 

                  2.2.1.Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi:

                    - cel mult doua salarii de baza pentru personalul din aparatul propriu al Directiei Impozite si Taxe Locale, cu contributie directa in stabilirea si incasarea surselor mentionate mai sus, pentru directorul Directiei Impozite si Taxe Locale, directorul Directiei Economice si seful Serviciului Auditare Interna, inclusiv pentru conducerea executiva a Primariei Municipiului Ploiesti;

                    -  cel mult un salariu de baza pentru celalalt personal al Directiei Impozite si Taxe Locale, pentru aparatul propriu al Directiei Economice si Serviciului Auditare Interna;

            2.2.2. Cuantumul lunar al stimulentelor individuale pentru personalul din aparatul propriu va fi stabilit de catre directorul Directiei Impozite si Taxe Locale, directorul Directiei Economice si seful Serviciului Auditare Interna, cu aprobarea viceprimarului municipiului Ploiesti care raspunde de activitatea acestor directii;

            2.2.4. Cuantumul lunar al stimulentelor individuale pentru directorul Directiei Impozite si Taxe Locale, directorul Directiei Economice si seful Serviciului Auditare Interna va fi stabilit de catre viceprimar, cu aprobarea primarului municipiului Ploiesti;

            2.2.5. Cuantumul lunar al stimulentelor pentru conducerea Primariei Municipiului Ploiesti va fi stabilit de catre primar.

 

III.   DISPOZITII  FINALE

 

            3.1. Plata stimulentelor aprobate se face in cursul fiecarei luni pentru luna expirata.

            3.2. Fondul de stimulente constituit in conformitate cu prevederile din prezenta metodologie ramas neutilizat la sfarsitul anului se repartizeaza si se foloseste in anul urmator cu aceeasi destinatie.

            3.3. Stimulentele atribuite sunt supuse impozitarii potrivit prevederilor legale.

            3.4. Evidentierea in contabilitate a fondului de stimulare se efectueaza potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.

            3.5. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Primariei Ploiesti are obligatia de a verifica si corecta constituirea si utilizarea fondului de stimulare si de a nu permite constituirea si, dupa caz, plata sumelor care nu se incadreaza in prezenta metodologie, informand despre aceasta pe primarul municipiului Ploiesti.

            3.6. Sursele de constituire a fondului de stimulare, precum si cotele procentuale stabilite prin acte normative ulterioare se adapteaza corespunzator ori de cate ori intervin astfel de modificari sau completari.