Hotărârea nr. 339/2001

Hotararea nr. 339 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 339

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba  bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nemes Constantin

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu