Hotărârea nr. 338/2001

Hotararea nr. 338 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome Termoficare Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 338

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002                                                                                   al Regiei Autonome Termoficare Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti, Directiei Economice si serviciilor de specialitate privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul activitãtii generale pe anul 2002 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aprobã bugetul activitãtii de investitii pe anul 2002 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, conform Anexei 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nemes Constantin

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu