Hotărârea nr. 333/2001

Hotararea nr. 333 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Casei de Culturã Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 333

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002                                                                        al Casei de Culturã Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti, Directiei Economice si serviciilor de specialitate privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Casei de Culturã Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Casei de Culturã Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aprobã lista de investitii pe anul 2002 a Casei de Culturã Ploiesti, conform Anexei 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Casei de Culturã Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nemes Constantin

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu