Hotărârea nr. 331/2001

Hotararea nr. 331 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Teatrului „Toma Caragiu”

HOTARAREA  Nr. 331

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002                                                                                     al Teatrului „Toma Caragiu”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti, Directiei Economice si serviciilor de specialitate privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aprobã lista de investitii pe anul 2002 a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti, conform Anexei 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nemes Constantin

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu