Hotărârea nr. 330/2001

Hotararea nr. 330 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002

HOTARAREA  Nr. 330

privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Directiilor: Economicã, Impozite si taxe locale si Tehnicã ale Primãriei municipiului Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aprobã lista de investitii pe anul 2002, conform Anexei 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale unitãtilor din subordinea Primãriei municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nemes Constantin

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu