Hotărârea nr. 328/2001

Hotararea nr. 328 privind rectificarea listei de investitii pe anul 2001 a bugetului local al municipiului Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 328

privind rectificarea listei de investitii pe anul 2001 a bugetului local al municipiului Ploiesti

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si directiilor de specialitate privind rectificarea listei de investitii pe anul 2001 a bugetului local al municipiului Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 - Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea listei de investitii pe anul 2001 a bugetului local a municipiului Ploiesti, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare si in mod corespunzator a bugetului local.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 13 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nemes Constantin

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu