Hotărârea nr. 324/2001

Hotararea nr. 324 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 187/2001 referitoare la PUD “LOCUINTE COLECTIVE PENTRU TINERI CARTIER 9 MAI“, Ploiesti

HOTÃRÂREA   Nr. 324

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 187/2001 referitoare la PUD “LOCUINTE COLECTIVE PENTRU TINERI CARTIER 9 MAI“, PLOIESTI

           

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru  prin care se propune spre aprobare, Planul urbanistic de detaliu “LOCUINTE COLECTIVE PENTRU TINERI CARTIER 9 MAI“, PLOIESTI;

            in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã localã;

 

H O T Ã R Ã Ş T E:

 

Art. 1

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

Art. 1 Aprobã Planul urbanistic de detaliu anexat, “LOCUINTE COLECTIVE PENTRU TINERI CARTIER 9 MAI” varianta B, cu conditia respectarii Avizului CTUAT nr. 23 / 29.11.2001.

Terenul in suprafatã de 10117 mp este proprietatea privata a Primariei municipiului Ploiesti si a fost atribuit in folosinta gratuita ANL conform HCL 92/02.05.2001.”

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru,  Directia Administrarea domeniului public si privat, Serviciul Contencios vor duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 13 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu