Hotărârea nr. 323/2001

Hotararea nr. 323 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE, SHIMBARE DE DESTINATIE SI DESFIINTARE IMPREJMUIRE “, str. Maramures nr. 2., Ploiesti.

HOTÃRÂREA   Nr. 323

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu                                                                            “CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE, SHIMBARE DE DESTINATIE            SI DESFIINTARE IMPREJMUIRE“, str. Maramures nr. 2 Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. MOISE CONSTANTIN, Planul urbanistic de detaliu “CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE, SHIMBARE DE DESTINATIE SI DESFIINTARE IMPREJMUIRE“, str. Maramures nr. 2, Ploiesti;

            in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215 2001, privind administratia publicã localã;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu anexat “CONSOLIDARE, MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE, SHIMBARE DE DESTINATIE SI DESFIINTARE IMPREJMUIRE“, str. Maramures nr. 2 Ploiesti, la solicitarea d-lui. MOISE CONSTANTIN cu conditia respectarii avizului nr. 15/29.11.2001 al CTUAT. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea sotilor Moise Constantin si Ioana, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1014/2001 si are suprafata de 253.00 mp.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru,  Directia Gestionarea patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 13 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu