Hotărârea nr. 319/2001

Hotararea nr. 319 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti

HOTÃRAREA  Nr. 319

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001
al Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vãzând Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti;

            având in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 - Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Serviciului Public de Administratie si Comert Ploiesti se insarcineazã cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã in Ploiesti, astãzi, 13 decembrie 2001

 

Presedinte de sedintã,

Nemes Constantin

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu