Hotărârea nr. 313/2001

Hotararea nr. 313 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+1“, str. Buna Vestire nr. 79 Ploieşti

HOTĂRÂREA Nr. 313

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
“CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+1“, str. Buna Vestire nr. 79 Ploieşti

 

          Consiliul Local al municipiului Ploieşti;

            văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-nei. POPA SILVIA, Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+1 “, str. Buna Vestire nr. 79 Ploieşti;

            ìn baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            ìn baza Legii nr. 213/1998 , privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            ìn temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Aprobă Planul  Urbanistic  de  Detaliu anexat, “CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+1 “, str. Buna Vestire nr. 79 Ploieşti, la solicitarea d-nei. POPA SILVIA cu conditia respectarii avizului nr. 16/31.10.2001 al CTUAT. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1039/2000 si 1038/2000.

Art.  2   Planul Urbanistic de Detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3 Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, Direcţia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 noiembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu