Hotărârea nr. 311/2001

Hotararea nr. 311 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “STATIE PECO NR. 51 CINA“, str. Andrei Muresanu Ploieşti

HOTĂRÂREA   Nr. 311

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “STATIE PECO NR. 51 CINA“,

str. Andrei Muresanu Ploieşti

 

          Consiliul Local al municipiului Ploieşti;

            Văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru  prin care se propune spre aprobare , la solicitarea SNP PETROM – SUCURSALA PECO PRAHOVA, Planul Urbanistic de Detaliu “STATIE PECO NR. 51 CINA“, str. Andrei Muresanu, Ploieşti;

            În baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În baza Legii nr. 213/1998 , privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu anexat “ STATIE PECO NR. 51 CINA“, str. Andrei Muresanu, Ploieşti, la solicitarea SNP PETROM – SUCURSALA PECO PRAHOVA cu conditia respectarii avizului nr. 9/31.10.2001 al CTUAT. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea PECO Prahova conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr. 1532/16.01.1995.

Art. 2 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3 Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, Direcţia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 noiembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu