Hotărârea nr. 31/2001

Hotararea nr. 31 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Marasescu Elena si Dima Gabriela

HOTARAREA Nr. 31

cu privire la solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Marasescu Elena si Dima Gabriela

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de Motive a Primarului si raportul de specialitate al  Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprinde propunerea de solutionare a cererii de inlesnire la plata formulata de Marasescu Elena si Dima Gabriela;

avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale republicata in 1998, cu modificatile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata de OUG nr. 61/1998;

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirii la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/04.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirii la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

in temeiul Legii  nr.69/1991, republicata in 1996 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Marasescu Elena in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a debitului reprezentand impozitul pe cladiri in suma de 876.268 lei si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 10 luni, incepand cu 01.03.2001, conform anexei la prezenta hotarare;

            Stabileste termenul de plata al ratelor lunare data de 30 a fiecarei luni.

            Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 363.856 lei.

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Dima Gabriela in sensul ca:

a)      acorda esalonarea la plata a sumei de 2.739.996 reprezentand chirie locuinta pe o perioada de 6 luni incepand cu 01.03.2001, conform anexei la prezenta hotarare;

            Stabileste termenul de plata al ratelor lunare data de 30 a fiecarei luni.

            Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 1.796.220 lei.

Art. 3

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris petentii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 4

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 15 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu