Hotărârea nr. 305/2001

Hotararea nr. 305 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia de farmacie situat in Piata Victoriei nr. 4, Bloc CC Vest

HOTARAREA Nr. 305

privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia de farmacie

situat in Piata Victoriei nr. 4, Bloc CC Vest

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul - expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se propune vanzarea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia de farmacie situat in Piata Victoriei nr. 4, Bloc CC Vest, aflat in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            avand in vedere Hotararea Guvernului Romaniei nr. 505/1998 privind vanzarea catre actualii detinatori a unor spatii comerciale construite din fondurile statului si aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora;

            ìn temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit. "f" si "h" si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia de farmacie situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 4, Bloc CC Vest.

Vanzarea se va face la pretul de adjudecare, cu conditia pastrarii destinatiei de farmacie de catre cumparator.

Art. 2

Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit prin actualizarea raportului de evaluare elaborat de evaluatorul selectat prin licitatia organizata in baza Hotararii nr. 124/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si va fi avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 4 ale Consiliului Local.

Art. 3

Comisia de licitatie pentru vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta constituita prin Hotararea nr. 211/05.09.2001 va asigura intocmirea si aprobarea caietului de sarcini, organizarea si desfasurarea licitatiei.

Art. 4

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Impozite si Taxe Locale, Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 noiembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu