Hotărârea nr. 292/2001

Hotararea nr. 292 privind numirea domnului SIMION GHEORGHE in functia de director general al Administratiei Domeniului Public Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 292

privind numirea domnului SIMION GHEORGHE

in functia de director general al Administratiei Domeniului Public Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

            vãzând  Raportul – Expunere de Motive al Primarului Municipiului Ploiesti si al compartimentului Resurse Umane si Administrativ, prin care se propune numirea domnului Simion Gheorghe in functia de director general al Administratiei Domeniului Public Ploiesti;

având in vedere Procesul Verbal nr.81408/6.11.2001 incheiat de comisia constituitã in vederea verificãrii cunostintelor  de specialitate ale candidatilor inscrisi la concursul organizat la data de 26.10.2001 pentru ocuparea postului de director al Administratiei Domeniului Public Ploiesti, conform Dispozitiei nr.2460/25.10.2001;

            in conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, care reglementeazã modul de intrare in corpul functionarilor publici;

            in temeiul art.38 lit.”i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publicã localã;

       

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1 Numirea domnului SIMION GHEORGHE in functia de director general al Administratiei Domeniului Public Ploiesti, incepând cu data prezentei hotãrâri.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3 Administratia Domeniului Public Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 14 noiembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu