Hotărârea nr. 289/2001

Hotararea nr. 289 privind aprobarea modificãrii si completãrii organigramei, statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Ploiesti
HOTARAREA Nr. 289

cu privire la aprobarea modificãrii si completãrii organigramei,

statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

                       

            Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

            vãzând Raportul - Expunere de Motive a Primarului municipiului Ploiesti si al serviciului de specialitate al Primãriei, prin care se propune aprobarea completãrii si modificãrii organigramei, statului de functii si a fiselor de evaluare a posturilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului;

            având in vedere prevederile art.7 al Hotãrârii Guvernului nr.775/1998 cu privire la Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã intre limite pentru personalul angajat in structura administratiei publice locale, care stipuleazã cã odatã cu organigrama si statul de functii se aprobã de consiliile locale si fisele de evaluare ale posturilor;

            in temeiul art. 38 lit “e” din Legea nr.215/2001 cu privire la administratia publicã localã;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Aprobã modificarea si completarea organigramei, statului de functii cuprinzând un numãr de 295 de posturi si fisele de evaluare a posturilor corerspunzãtoare,  din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, conform anexelor 1, 2 si 3 ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã incepând cu data de  1.12.2001.

Art. 3 Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 150/2001 se completeazã cu prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4 Directia Economicã si Serviciul Resurse Umane si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 14 noiembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu