Hotărârea nr. 284/2001

Hotararea nr. 284 privind stabilireadestinatiei de domeniu privat al municipiului Ploiesti pentru suprafata de teren ce face obiectul colaborarii O.M.V. cu Consiliul Local al municipiului Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 284

privind stabilirea destinatiei de domeniu privat al municipiului Ploiesti pentru suprafata de teren ce face obiectul colaborarii O.M.V. cu Consiliul Local al municipiului Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:   

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si raportul serviciului de specialitate, prin care se propune stabilirea destinatiei de domeniu privat pentru suprafata de teren ce face obiectul colaborarii Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu O.M.V. Romania Mineraloil SRL, potrivit H.C.L. br.252/2001 (suprafata de 6283 mp. situata la intersectia Bulevardului Marasesti cu Soseaua Vestului) ;

            ìn conformitate cu prevederile Legii nr.213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            avand in vedere prevederile Legii nr.18/1991 republicata privind fondul funciar si Legea nr.1/2000;

            ìn baza Planului Urbanistic General al municipiului Ploiesti si al Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin H.C.L. nr.40/2001;

            ìn temeiul Legii nr.215/2001 privind  administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste ca suprafata de 6.283 mp. situata in municipiul Ploiesti la intersectia Bulevardul Marasesti cu Soseaua Vestului, suprafata ce face obiectul colaborarii Consiliului Local cu O.M.V. Romania Mineraloil SRL conform H.C.L. nr. 252/2001 face parte din domeniul privat al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Prevederile H.C.L. nr. 252/2001 se completeaza potrivit prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Gestionarea Patrimoniului Public si Directia Urbanism Amenajarea teritoriului si cadastru vor aduce la indeplinire prevederile prezentei.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu