Hotărârea nr. 280/2001

Hotararea nr. 280 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Alimentare cu apã, canalizare si retea de distributie semnal RTv. - Cartier Carino"

HOTÃRÂREA Nr. 280

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

"Alimentare cu apã, canalizare si retea de distributie semnal RTv. - Cartier Carino"

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice a Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Alimentare cu apã, canalizare si retea de distributie semnal RTv. - Cartier Carino";

având in vedere prevederile art. 16 alin. 5,6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Articol unic:

Aprobã documentatia tehnico-economicã a investitiei "Alimentare cu apã, canalizare si retea de distributie semnal RTv.- Cartier Carino", conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu