Hotărârea nr. 28/2001

Hotararea nr. 28 privind aprobarea organizarii licitatiei pentru inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Romana nr. 109

HOTARAREA Nr. 28

privind aprobarea organizarii licitatiei pentru inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Romana nr. 109

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul – Expunere de motive al domnului viceprimar Ion Iancu si al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat  prin Serviciul Contracte prin care se propune inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Romana nr. 109 prin licitatie publica;

            vazand procesul verbal al comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile privind inchirierea spatiului cu alta destinatie din str. Romana nr. 109 prin licitatie publica;

in temeiul Legii nr. 219/1998 cu privire la regimul concesiunilor;

in temeiul  Hotararii nr. 228/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei pentru inchirierea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

in baza  Legii  nr.69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organizarea licitatiei publice pentru inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Romana nr. 109 in suprafata de 52,75 mp.

Art. 2

Termenul inchirierii pentru spatiul specificat la art. 1 va fi de 3 ani, cu drept de prelungire.

Art. 3

Profilul de activitate  pentru  spatiul situat in str. Romana nr. 109 va fi comercializarea produselor alimentare.

Art. 4

Pretul de pornire va fi echivalentul in dolari USD calculat in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 68/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, in functie de profilul de activitate stabilit.

Art. 5

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 15 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu