Hotărârea nr. 278/2001

Hotararea nr. 278 cu privire la aprobarea proceselor verbale de negociere si instrainarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 278

cu  privire  la  aprobarea  proceselor  verbale  de  negociere si

instrainarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand procesul verbal incheiat ca urmare a negocierii purtate in vederea instrainarii spatiului comercial situat in Ploiesti, str. C.D.Gherea nr. 9, bl. K 15 catre actualul detinator S.C. SELECT S.R.L. precum si raportul comisiei de negociere a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta prin care se arata modul de desfasurare a negocierilor pentru vanzarea spatiului cu alta destinatie;

in baza Hotararii Guvernului nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

avand in vedere prevederile Hotararii nr. 250/04.10.2001 cu privire la aprobarea pretului minim de negociere pentru spatiul cu alta destinatie decata ceea de locuinta situat in Ploiesti, str. C.D. Gherea nr. 9, bl. K 15 inchiriat de S.C. SELECT S.R.L.;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba procesul verbal de negociere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. C.D. Gherea nr. 9,  bl. K 15, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba vanzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre actualul detinator, S.C. SELECT S.R.L., conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare-cumparare al spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in conditiile si la pretul prevazut la art. 1.

Art. 4

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Economica si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu