Hotărârea nr. 275/2001

Hotararea nr. 275 privind aprobarea metodologiei referitoare la aplicarea tarifului suplimentar pentru nerespectarea conditiilor de descarcare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare de cãtre persoane juridice, conform Legii nr. 137/1995

HOTARAREA  Nr. 275

privind aprobarea metodologiei referitoare la aplicarea tarifului suplimentar

  pentru nerespectarea conditiilor de descarcare a apelor  uzate in reteaua publica de canalizare de cãtre persoane juridice, conform Legii nr. 137/1995

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

vãzând Expunerea de motive a dlui consilier Eparu Ion si dlui consilier Stan Ion si Raportul de specialitate al Directiei tehnice prin care se propune aprobarea metodologia privind majorarea tarifului pentru nerespectarea conditiilor de descarcare a apelor  uzate in reteaua publica de canalizare

având in vedere prevederile Legii nr. 137/1995 - Legea mediului, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 738/1998 de aprobare a Normelor  tehnice pentru protectia apelor;

            ìn conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã;

in temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba metodologia  privind aplicarea tarifului suplimentar de pânã la 5 ori pentru nerespectarea conditiilor de descarcare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare de cãtre persoane juridice, conform Legii nr. 137/1995, potrivit  Anexei nr. 1 care face parte din prezenta  hotarare.

Art. 2

In vederea aplicãrii prevederilor art. 1, aprobã folosirea  anexele nr. 2, 3 si 4 la prezenta hotãrâre.

Art. 3

Directia Tehnicã si S.C. “Apa Nova” Ploiesti, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, vor aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei Hotarari. 

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

METODOLOGIE

privind aplicarea tarifelor suplimentare pentru nerespectarea conditiilor de descãcare a apelor uzate

in reteaua publicã de canalizare

 

I. Dispozitii generale

  1. Potrivit prevederilor legale in vigoare: Legea nr. 137/1995, Legea Apelor nr. 107/1996, ordinul nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitãtilor “NTPA – 002/1997 si Hotãrârii nr. 738/1998 al Guvernului României, beneficiarii serviciilor S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. cu profil social sau economic, au obligatia sã evacueze in reteaua publicãde canalizare aflatã in administrarea S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L., ape uzate pentru care indicatorii de calitate se incadreazã in valorile limitã admisibile stabilite prin normativele si/sau alte acte de reglementare in vigoare.
  2. Probele de apã se preleveazã in vederea efectuãrii analizelor de laborator, de regulã, din sectiunea de control definitã de normativul NTPA 002/1997 ca ultimul camil al canalizãrii interioare al beneficiarului, inainte de evacuarea in reteaua publicã de canalizare.
  3. Aplicarea tarifelor suplimentare nu exclude, potrivit normelor legale, aplicarea de sanctiuni contraventionale, plata altor despãgubiri pentru eventualele pagube aduse S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L., sau solicitarea de incetare a activitãtii beneficiarului respectiv.
  4. Valoarea tarifului suplimentar poate fi modificat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

 

II. Stabilirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua publicã de canalizare.

  1. Indicatorii de calitate sunt cei prevãzuti in avizele de evacuare emise de S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. in conformitate cu prevederile HGR nr. 738/1997.
  2. Valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua publicã de canalizare se stabilesc prin analize efectuate de laboratorul de ape uzate al S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. sau terti.

In situatia in care S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. nu poate asigura efectuarea analizelor, acestea se vor efectua de cãtre laboratoare specializate agreate de S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. pe cheltuiala S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

Valorile determinate prin analize ale indicatorilor de calitate vor fi inscrise:

-         in buletine de analizã efectuate de laboratorul de ape uzate al S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

-         in buletine de analizã efectuate de alte laboratoare specializate agreate de S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

-         in procese verbale de constatare intocmite de reprezentantii S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

 

III. Constatarea depãsirilor.

S.C. Apa Nova va intocmi un proces-verbal de constatare a depãsirilor concentratiilor maxime admise, conform modelului din anexa nr.1, in trei exemplare: unul pentru unitatea penalizatã, unul pentru dosarul de taxe suplimentare si unul pentru dosarul de obiect.

Procesul verbal de constatare se semneazã de cãtre personalul imputernicit al S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. si de cãtre reprezentantul unitãtii penalizate.

Dacã reprezentantul unitãtii suprataxate nu este de acord, se va scrie expresia “Nu sunt de acord” insotitã eventual de motivatia pentru care nu este de acord. Dacã reprezentantul unitãtii refuzã sã semneze, se scrie expresia “Reprezentantul unitãtii refuzã sã semneze”, iar dacã nu este prezent in unitate, se va scrie expresia “Reprezentantul unitãtii nu este prezent”.

In toate cazurile este obligatoriu ca procesul verbal sã fie semnat de un martor.

Procesul verbal de constatare se inregistreazã la unitatea penalizatã.

 

IV. Stabilirea tarifului suplimentar

Beneficiarii serviciilor S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. care evacueazã ape uzate in reteaua publicã de canalizare cu indicatori de calitate ce depãsesc valorile limitã admisibile prevãzute in avizele de evacuare eliberate de S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L., in conformitate cu prevederile HGR nr. 738/1997, vor plãti pentru serviciul de preluare a apelor uzate in reteaua publicã de canalizare un tarif suplimentar stabilit la un cuantum ce poate ajunge pânã la maxim de cinci ori tariful normal in vigoare.

Se precizeazã faptul cã tariful suplimentar nu include tariful pentru serviciul de canalizare.

Valoarea tarifului suplimentar este calculat in functie de volumul de apã uzatã evacuat in reteaua publicã de canalizare, de intervalul de timp pentru care se aplicã si de factorul de multiplicare(cuprins intre 1 si 5).

Volumul de apã evacuat in reteaua publicã de canalizare se stabileste prin contorizare.

Pentru beneficiarii care nu dispun de debitmetre pe racordurile de canalizare, volumul de apã uzatã evacuat in reteaua publicã de canalizare se estimeazã procentual, pe fiecare racord din volumul total de apã uzatã facturat de S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. pentru beneficiarul respectiv.

Estimarea se realizeazã de comun acord cu beneficiarul.

Datele obtinute sunt prelucrate conform tabelului de calcul din anexa nr.2.

Intervalul de timp pentru care se aplicã tariful suplimentar este intervalul dintre data ultimului buletin de analizã a apelor uzate cu incadrarea in norme si data buletinului de analizã a apelor uzate prin care s-a constatat depãsirea limitelor maxime admisibile, conform cap. II, pct.1.

Dacã intervalul de timp dintre data ultimului buletin de analizã a apelor uzate, cu incadrare in limitele indicate in avizele emise de S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. si data buletinului de analizã a apelor uzate prin care s-a constatat cã depasirea este mai mare de trei luni, sau dacã nu existã buletin de analizã anterior, perioada pentru care se calculeazã tariful suplimentar, este de trei luni calendaristice.

Factorul de multiplicare se calculeazã ca medie aritmeticã a factorilor de multiplicare specifici, stabiliti in conformitate cu tabelul anexa nr.3.

In cazul in care valoarea obtinutã este sub formã zecimalã, aceasta se rotunjeste in plus dacã zecimala este mai mare sau egalã cu 5 si in minus dacã zecimala este mai micã decât 5.

Suma de platã se determinã prin inmultirea debitului mediu zilnic de apã uzatã evacuat in reteaua publicã de canalizare (stabilit conform Anexei nr.2), cu numãrul de zile pentru care se aplicã tariful suplimentar, cu factorul de multiplicare (stabilit conform anexei nr.3) si cu tariful serviciului de canalizare, dupã urmãtoarea formulã:

Ts = Qzi(mc/zi) x T(zile) x Fm x Tc(lei/mc)

Unde:

Ts – cuantumul tarifului suplimentar;

Qzi – debitul mediu zilnic de ape uzate pe racordul pe care s-a inregistrat depãsirea;

T – perioada de timp pentru care se aplicã taxa suplimentarã;

Fm – factorul de multiplicare;

Tc – tariful serviciului de canalizare in vigoare.

 

V. Comunicarea sumei de platã

Suma de platã si perioada la care se referã, se comunicã beneficiarului printr-o INCHEIERE intocmitã conform modelului din anexa nr. 4, in trei exemplare : una la unitatea suprataxatã, unul la dosarul de tarif suplimentar si unul la dosarul de obiect, insotitã de facturã.

Tabelul de incheiere se completeazã dupã cum urmeazã:

a). In coloana 1 se inscrie debitul mediu de apã uzatã evacuat zilnic pe racordul pe care se inregistreazã depãsirea (mc/zi).

b). In coloana 2 se inscrie intervalul de timp pentru care se aplicã tariful suplimentar (zile).

c). In coloana 3 se inscrie factorul de multiplicare al tarifului in vigoare.

d). In coloana 4 se inscrietariful in vigoare pentru ape uzate evacuate (lei/mc)

e). In coloana 5 se inscrie rezultatul inmultirii valorilor din coloanele 1,2,3 si 4 ce reprezintã suma de platã, fãrã TVA(lei).

 

Procesul verbal de constatare si incheierea constituie acte tehnice legale pentru aplicarea tarifului suplimentar prin majorarea tarifului pentru depãsirea limitelor maxime admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate.

 

VI. Dispozitii finale

1.      S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. urmãreste ca beneficiarii taxati suplimentat sã achite suma de platã in contul nr. ……………………… B.C.R.

 

 

APA NOVA PLOIESTI                                                                                                                      ANEXA 1

                                                                                                                                                            APROBAT

                       

                                                                                                                                                            DIRECTOR,

 

 

PROCES-VERBAL

 

De constatare a depasirilor valorilor indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua publica de canalizare (prevazute in avizele de evacuare emise de S.C.Apa Nova Ploiesti) de catre beneficiarul____________________________

Incheiat azi_______________

Subsemnatul ______________________ in calitate de ____________________________________________________

La S.C.Apa Nova Ploiesti SRL  imputernicit prin delegatia nr. _______________ am constatat, in baza rezultatelor analizelor probelor de apa uzate evacuat in reteaua publica de canalizare de catre beneficiarul________________________________

Cu sediul in localitatea _________________ str. ____________________________Nr. ______ bl._______ et. _____ ap. _______ Jud. _______________, Cod fiscal _______________ cont nr. ___________________________ deschis la Banca __________________________ cu sediul in localitatea _________________________ Str. _________________ nr. _______ Jud. _____________________

Depasirea valorilor admise si indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate pe racordul (zile) _______________________

(se anexeaza buletinul de analiza)

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. __________ beneficiarii serviciilor S.C.Apa Nova Ploiesti care au in exploatare retele interioare de canalizare si pentru care apele uzate evacuate in reteaua publica de canalizare depasesc limitele maxime admise la indicatorii de calitate stabiliti prin avizele de evacuare eliberate de S.C.Apa Nova Ploiesti SRL vor plati pentru apa uzata descarcata in retaua publica de canalizare, un tarif suplimentar  prin majorarea tarifului pana la maxim de cinci ori tariful normal in vigoare.

Tariful suplimentar nu exclude potrivit legii, raspunderea disciplinara civila contraventionala sau penala.

Tarifele suplimentare se calculeaza pe baza volumului facturat de ape uzate evacuat. Debitul mediu zilnic de apa uzata evacuat este,conform delcaratiilor beneficiarului de ______________ mc/zi.

 

2 Unitatile economice sunt scutite de plata tarifelor suplimentare in perioada in care liniilr tehnologice sau de productie care genereaza poluanti sunt oprite,cu conditia ca acestea sa anunte S.C.Apa Nova Ploiesti cu cel putin 5 zile inainte.

 

3. Tarifele suplimentare se percep pina la inscrierea in parametrii calitativi prevazuti pentru descarcare.

 

4. Neplata tarifelor suplimentare va conduce la aplicarea de majorari conform prevederilor legale in vigoare.

 

5. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau la Judecatoria Ploiesti.

 

 

DIRECTOR OPERATIONAL,

 

Ing.Dumitru Pantea

 

APA NOVA PLOIESTI                                                                                                                                  ANEXA 2

 

 

TABEL   de  CALCUL

 

Al debitului mediu zilnic evacuat pe racordul (zile) ______________________ de catre unitatea ____________________, cu sediul in ______________________________________________________________________________________

Perioada de                   Volumul de                                Debit mediu                                        Debit mediu

Facturare                      apa uzata                                       zilnic                                                zilnic evacuat

   (zile)                            facturat                                   total evacuat-Ot                                   pe racordul pe

                                       (mc)                                            (mc/zi)                                             pe care s-au

                                                                                                                                               inregistrat depa-

                                                                                                                                                    sirile Ozi

                                                                                                                                                      (mc./zi)

 

 

Contravenientul nu poate sa semneze (nu este de fata,refuza sa semneze) imprejurare  ce se adevereste de catre martorul ______________________domiciliat in localitatea __________________ str. __________________bl. ___ap. _____ Sector/Jud. ____________________legitimat cu B.I. seria ________ nr. ___________ eliberat _______________la data de ____________.

 

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in trei exemplare din care unul a ramas la unitatea penalizata.

 

 

 

Semnatura                                            Semnatura                                            Semnatura

 

Agent constatator                                   martor                                                beneficiar