Hotărârea nr. 271/2001

Hotararea nr. 271 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2001

HOTARAREA  Nr. 271

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2001

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2001;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 - Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2001, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

Art. 2

Aprobã rectificarea listei de investitii a bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2001, conform Anexei 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

 

Art. 3

Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30.10.2001

 

Presedinte de sedinta,

Marinoiu Eugen

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu