Hotărârea nr. 268/2001

Hotararea nr. 268 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Cantinei de Ajutor Social Ploiesti

HOTARAREA  Nr.268

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001
al Cantinei de Ajutor Social Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Cantinei de Ajutor Social Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 - Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Cantinei de Ajutor Social Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Cantinei de Ajutor Social Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30.10.2001

 

Presedinte de sedinta,

Marinoiu Eugen

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu