Hotărârea nr. 260/2001

Hotararea nr. 260 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata formulata de S.C. Safa Comimpex S.R.L.

HOTARAREA Nr. 260

cu privire la solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata formulata de                  S.C. Safa Comimpex S.R.L.

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            Vazand expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti Emil Calota si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a unor inlesniri la plata formulate de S.C. Safa Comimpex S.R.L.;

            Avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

In temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba cererea formulata de S.C. Safa Comimpex S.R.L., in sensul ca acorda scutirea de la plata a sumei de 730.263.806 lei reprezentand majorari de intarziere calculate pentru neplata in termen a cotei de asociere datorate.

Art. 2

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 3

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu