Hotărârea nr. 255/2001

Hotararea nr. 255 privind completarea si modificarea HCL nr. 151/19.06.2001
HOTARAREA Nr. 255

privind completarea si modificarea  HCL nr. 151/19.06.2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand Raportul - expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si cel al biroului de specialitate din cadrul serviciului de interes local “Public Proiect” Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Se completeaza anexa 4 a HCL nr. 151/2001 cu urmatoarele tarife:

-         multiplicare hartie A4 – 900 lei/buc.

-         Multiplicare hartie A3 – 1200 lei/buc.

Art. 2

Tarifele din anexa nr.4 a HCL nr.151/2001 se vor indexa lunar cu indicele de inflatie comunicat de Directia Teritoriala de Statistica Prahova.

Art. 3

Tariful pentru “obtinere avize” prezentat la punctul 5 din anexa nr. 4 a HCL nr. 151/2001 se va numi “taxa – acord unic” si se constituie venit propriu al bugetului local al municipiului Ploiesti

Art. 4

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza serviciul de interes local “Public Proiect”.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

OFICIUL PUBLIC PROIECT                                                                                                                      ANEXA NR.4

                                                                                

Modificarea anexei nr. 4 a HCL nr. 151/19.06.2001

 

TARIFE APROBATE DE CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

VALABILE DE LA 01.09.2001

 

 

Nr. Crt

DENUMIREA SERVICIULUI

UM

TARIF(lei)

1

TARIFARE PROIECTARE

LEI/ORA

30.000

2

TARIFARE CONSULTATA

LEI/ORA

50.000

3

URMARIRE EXECUTIE PENTRU PROIECTE

%

20% din valoarea proiectului tehnic

4

TAXA SPECIALA – ACORD UNIC

%

10% din valoarea totala perceputa de emitentii de avize, dar nu mai putin de 100.000 lei

5

DOSAR SINA

HARTIE XEROX A4

HARTIE XEROX A3

CALC

EDITARE PLOTTER

LEI/BUC

LEI/BUC

LEI/BUC

LEI/MP

LEI/MP

1.500

210

370

35.000

150.000

6

MULTIPLICARE HARTIE FORMAT A4

LEI/BUC

900

7

MULTIPLICARE HARTIE FORMAT A3

LEI/BUC

1.200

 

NOTA:  Tarifele nu contin TVA