Hotărârea nr. 253/2001

Hotararea nr. 253 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, “Amplasare sediu pentru firma si locuinta”, Ploiesti, str. Dogarilor nr. 5 si Nicolae Titulescu nr. 70

HOTĂRÂREA   Nr . 253

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, “Amplasare sediu pentru firma si locuinta”,

Ploiesti, str. Dogarilor nr. 5 si Nicolae Titulescu nr. 70

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploieşti;

            Văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui TUTUIANU VALERIU, Planul Urbanistic de Detaliu “AMPLASARE SEDIU PENTRU FIRMA SI LOCUINTA“, PLOIEŞTI, str. Dogarilor nr. 5 si str. N. Titulescu nr. 70.

            În baza Legii nr. 50/1991, republicată în 1997, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art. 1

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu anexat, “AMPLASARE SEDIU PENTRU FIRMA SI LOCUINTA “, PLOIEŞTI, str. Dogarilor nr. 5 si str. N. Titulescu nr. 70, la solicitarea d-lui. TUTUIANU VALERIU. Terenurile din str. Dogarilor, în suprafaţă de 200,00 mp si cel din str. N Titulescu, in suprafata de 884.50 mp sunt proprietatea beneficiarului conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 1272/25.08.1999 la biroul notarului public Lupu Maria Luiza si a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 6401/16.11.1998 la biroul notarului public Ivan Constantin.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu , prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Direcţia de Urbanism , Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, Directia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu