Hotărârea nr. 251/2001

Hotararea nr. 251 privind aprobarea Studiului de prefezabilitate al Spitalului Privat “SFANTUL ANTON” si colaborarea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C.Spitalul Privat “SFANTUL ANTON” S.A. Ploiesti

HOTĂRÂREA Nr. 251

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate al Spitalului Privat “SFANTUL ANTON” si colaborarea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C.Spitalul Privat

“SFANTUL ANTON” S.A. Ploiesti

                                               

Consiliul Local al municipiului Ploieşti,

            Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, prin care se propune aprobarea Studiului de prefezabilitate al Spitalului Privat “SFANTUL ANTON”, la solicitarea dl. dr. Cristian Anton Vintilescu in calitate de director al Spitalului Privat “SFANTUL ANTON” si colaborarea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. Spitalul Privat “SFANTUL ANTON” S.A.;

            Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu Legea nr. 453 / 2001, privind autorizarea executarii constructiilor;

            In temeiul Legii nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală;

                                               

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1

Aprobă Studiul de prefezabilitate al Spitalului Privat “SFANTUL ANTON”, conform documentatiei anexa la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba colaborarea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. Spitalul Privat “SFANTUL ANTON”  S.A. in vederea realizarii Spitalului Privat “SFANTUL ANTON” pe terenul, in suprafata de 9367.00 mp, in valoare de 61583.51 USD, apartinand domeniului privat al municiului Ploiesti, situat in vecinatatea Spitalului Judetean conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa negocieze conditiile de desfasurare a contractului si sa semneze contractul de colaborare cu S.C. Spitalul Privat “SFANTUL ANTON” S.A..

Art. 4

Directia Urbanism, Amenajarea teritoriului si Cadastru si Directia Gestionarea Patrimoniului, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu