Hotărârea nr. 25/2001

Hotararea nr. 25 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Scoala nr. 11" Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 25

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

“Scoala nr. 11  – Ploiesti”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul – Expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Serviciului Lucrari - Publice prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Scoala nr. 11   – Ploiesti”;

            avand in vedere prevederile art. 16 alin. 5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul art.20 lit. “d” din Legea nr.69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Scoala nr. 11  – Ploiesti”, cu urmatorii indicatori economici:

            Valoarea totala: 14.505.950 mii lei

din care:

            Constructii montaj: 13.666.000 mii lei

 

Data in Ploiesti, astazi, 15 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu