Hotărârea nr. 248/2001

Hotararea nr. 248 privind achizitionarea imobilului situat in Ploiesti, str. Strandului nr. 19, Cartier Bereasca, edificat pe teren proprietatea privata a municipiului Ploiesti

HOTARAREA NR. 248

privind achizitionarea imobilului situat in Ploiesti, str. Strandului nr. 19, Cartier Bereasca, edificat pe teren proprietatea privata a municipiului Ploiesti

 

          Consiliul local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Costica Draghici si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu prin care se propune achizitionarea directa a imobilului situat in Ploiesti, str. Strandului nr. 19, situat pe teren apartinand domeniului privat al municipiului Ploiesti;

            avand in vedere prevederile art. 5 pct. 8 si art. 16 pct. 4 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/1999;

            in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 13/2001 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti si Hotararea nr. 225/2001 a Consiliului Local privind rectificarea bugetului;

            in temeiul art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba achizitionarea directa a imobilului situat in Ploiesti, str. Strandului nr. 19 in suprafata construita de 289,80 mp., edificat pe teren domeniu privat al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare-cumparare al imobilului prevazut la art.1,cu SOCOM UTIL Ploiesti, in baza raportului comisiei constituita pentru negocieri si a documentelor anexa la prezenta hotarare.

Art. 3

Imobilul achizitionat va fi cuprins in patrimoniul privat al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Destinatia imobilului va fi stabilita ulterior de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 5

Directia Economica, Directia Tehnica si Directia Gestionare Patrimoniu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu