Hotărârea nr. 243/2001

Hotararea nr. 243 privind aprobarea drepturilor salariale ale directorului Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2001

HOTÃRÂREA Nr. 243

privind aprobarea drepturilor salariale ale directorului Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform prevederilor O.U.G. nr. 79/2001

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de Motive a domnului consilier Stan Ion si Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune defalcarea distincta din fondul de salarii a cheltuielilor aferente drepturilor salariale ce i se cuvin directorului Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998, privind finantele publice locale;

            avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 5/2001, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti pe anul 2001;

in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

Art. 1

Aproba cheltuielile aferente drepturilor salariale ce i se cuvin directorului regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, defalcate distinct din fondul de salarii, conform  anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu